ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้


1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
  1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

  ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ก่อนดำเนินการ

  1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

  1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด
  2.1 เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีความประสงค์จะขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ (“ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม”) และ/หรือบริษัท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและ/หรือตัวแทนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมดังกล่าว (“ผู้ขาย”) กับผู้ใช้งานที่มีความสนใจและประสงค์จะซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการดังกล่าวที่มีการเสนอขายโดยผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม และ/หรือผู้ขายบนเว็บไซต์นี้ หรือจากแค็ตตาล็อกที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “สินค้า”) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม SET Social Impact Fair อันเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมซึ่งจะทําให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และสามารถหาจุดร่วมในการประสานความร่วมมือกันต่อไป ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ หรือระบุในแค็ตตาล็อกที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้า ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

  นอกจากการเป็นสื่อกลางตามวรรคก่อนแล้วไม่ให้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นนายหน้า หรือตัวการ หรือตัวแทน หรือผู้มีอำนาจควบคุมการเสนอขายสินค้า การชำระหรือรับชำระราคาค่าสินค้า การส่งและคืนสินค้า ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าของผู้ใช้งาน ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือผู้ขาย


  ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากผู้แทนโดยชอบธรรม และก่อนการตัดสินใจซื้อขายสินค้าจากผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า การชำระเงิน การส่งและคืนสินค้า ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย โดยผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายโดยตรง ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อตกลงดังต่อไปนี้ด้วย


   (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับประกันถึงความถูกต้องแท้จริง ความชอบด้วยกฎหมายของข้อความ ข้อมูล หรือรายละเอียดสินค้า รวมถึงไม่รับประกันว่าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายที่ได้เสนอขายสินค้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านแค็ตตาล็อกที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การส่งมอบ และการคืนสินค้า และผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

   (2) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ตนสนใจซื้อ โดยผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าการซื้อสินค้า ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ อันเกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือระบุในแค็ตตาล็อกที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องของคุณภาพ ปริมาณ หรือราคาของสินค้า รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบในผลกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อสินค้า ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบสินค้า และการส่งมอบและคืนสินค้าทุกกรณี

   (3) ในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย เป็นความผูกพันตามกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายเท่านั้น และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญานั้น หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายด้วย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความผูกพันใด ๆ ในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด

   (4) ในขั้นตอนการชำระราคาสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย อาจเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือเป็นการชำระโดยตรงต่อผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย ซึ่งการชำระราคาดังกล่าวเป็นการบริการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายโดยตรง ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความถูกต้องสมบูรณ์ในการชำระราคาสินค้านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดการชำระราคาด้วยตนเอง หากเกิดความผิดพลาดหรือความบกพร่อง ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

   (5) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการทำธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้น

  2.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

  2.3 ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

  2.4 ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

  2.5 บรรดาข้อมูลรายละเอียด บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ

  2.6 ตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยตลาดหลักทรัพย์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน ตลาดหลักทรัพย์ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

  2.7 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
  3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

  เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น


  3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
  ตลาดหลักทรัพย์ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
  (1) การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “www.setsocialimpactfair.com”
  (2) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.setsocialimpactfair.com
  (3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อตลาดหลักทรัพย์ และเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์ลดน้อยลง
  (4) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
  (5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์นี้ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  (6) การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนหรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์และผู้ใช้งานหรือองค์กร
  (7) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์
  (8) ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
  (9) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว

4. ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะส่วน

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งานกระดานสนทนา (Comments) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ


5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy


6. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

ตลาดหลักทรัพย์ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น


7. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
  7.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้งานทุกกรณี

  7.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง ผ่านทาง www.setsocialimpact.com ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

8. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


9. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย